De webshop www.takoy.nl  is een internetwinkel zonder fysiek verkooppunt. Het is niet mogelijk om de goederen vooraf persoonlijk te komen bekijken.


Bestellingen en het sluiten van de overeenkomst

Alle bestellingen gedaan in de webwinkel www.takoy.nl zijn bindend voor beide partijen. Door het verzenden van de bestelling bevestigt de consument, dat hem deze inkoopvoorwaarden en klachtenregeling bekend zijn.

De voorwaarde voor de geldigheid van een online bestelling is het naar waarheid en volledige invullen van alle gegevens die door het systeem bij de registratie of bij de bestelling vereist zijn.

De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument komt tot stand door het verzenden van de bestelling van de kant van de consument en door het accepteren van de bestelling van de kant van de ondernemer.

Leveringsvoorwaarden:

De ondernemer verbindt zich tot:

- het leveren van de bestelde producten (het gewenste aantal en soort) voor de aankoopprijs en volgens de betalingsvoorwaarden, die op de dag van het verzenden van de bestelling gelden

- het leveren van producten die op de correcte wijze verpakt zijn, zodat ze bij het vervoer niet beschadigd raken


De ondernemer is niet verantwoordelijk voor:

- de vertraging bij de levering, die door de post of door een transportbedrijf veroorzaakt is

- de vertraging bij de levering, die door de onjuiste adresgegevens van de ontvanger veroorzaakt is

- de beschadiging van het pakket, die door de post of door een transportbedrijf veroorzaakt is

- de levering die door de producent (leverancier), door beperkingen of door het verliezen van distributierechten of door andere onvoorziene belemmeringen niet kon plaatsvinden

De consument verbindt zich tot:

- het aannemen van bestelde producten, het controleren pakketten (of ze niet beschadigd zijn)

- de volledige betaling van producten in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden, die op de dag gelden, waarop de bestelling verzonden is (de consument kan het bedrag vooraf overmaken of bij het aannemen van het pakket op de dag, waarop het wordt geleverd)

 

Als de consument de bestelde producten niet aanneemt, heeft de ondernemer recht op een schadevergoeding. Indien de consument de producten bij de eerste levering niet aanneemt en dan vraagt om de producten opnieuw te leveren, is hij/zij verplicht, het bedrag voor de oorspronkelijke en voor de nieuwe levering te betalen.

De ondernemer is gerechtigd (afhankelijk van het aantal van producten, prijs, transportkosten, afstand e.d.) om een telefonische of schriftelijke autorisatie van de bestelling te vragen, wanneer het bedrag meer dan 140 euro bedraagt. Indien de consument niet akkoord gaat met de autorisatie, wordt de bestelling door de ondernemer geweigerd.

Leveringstermijnen

Leveringen van bestelde producten hangen van hun beschikbaarheid en van de bedrijfswerking af en worden zo snel mogelijk gerealiseerd. In de regel verwerken we bestellingen binnen 24 uur, een koerier levert u het pakket binnen 3-5 werkdagen. Indien er bij een specifiek product een andere leveringstermijn staat, zullen we u over de verzending informeren. Als u het totaalbedrag via overschrijving betaalt, verzenden wij u bestelde producten binnen 24 uur nadat het bedrag is bijgeschreven.

Indien er geen producten bij u worden geleverd of indien u niet binnen 7 dagen een aankondiging over het pakket van het postkantoor krijgt (na het ontvangen van een e-mail van ons over het verzenden), neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij zullen u dan uw verpakkingsnummer geven, op basis waarvan u het pakket bij het postkantoor kunt ophalen. 

Prijzen van producten

De prijzen die op onze webpagina staan, gelden op het moment van bestellen.

Alle prijzen, die op de webpagina staan, zijn eindprijzen. In deze prijs worden verzendkosten niet meegerekend. Wij rekenen geen verpakkingskosten.

Het bewijs van de verkoop is de factuur, die aan elk pakket toegevoegd is en ook als pakbon en garantiebewijs dient.

Bestelling annuleren

De consument is gerechtigd de bestelling te annuleren zonder opgave van redenen binnen 2 uur na haar verzending. (Na 2 uur begint de ondernemer de bestelling te verwerken). De annulering van de bestelling dient u naar het e-mailadres info@takoy.nl te sturen. We zullen u dan een bevestiging van de annulering terugsturen.

Klachtenregeling

Wij raden de consument aan, voor het betalen en aannemen van het pakket op het postkantoor, direct te controleren of het pakket niet beschadigd is. Indien het om een grotere beschadiging gaat (gescheurde verpakking, vervorming en andere grote schade), raden wij u aan, het pakket niet aan te namen.

In geval van een reclamatie stuurt de consument gereclameerde producten naar het bedrijfsadres. Het pakket moet goed verpakt worden en het volgende omvatten: gereclameerde producten inclusief accessoires, een kopie van de factuur, beschrijving van het gebrek en contactgegevens van de consument - retouradres, telefoonnummer, e-mail. U dient producten op te sturen zoals een pakket of een aangetekende brief. Als u het onder rembours verstuurt, wordt het niet aangenomen. Gereclameerde producten moeten schoon geleverd worden en mogen niet door eigen schuld beschadigd worden.

Kosten voor de terugkeer van gereclameerde producten van de consument naar de ondernemer betaalt de consument. Wij betalen de verzendkosten en andere kosten niet.

Nadat een gerechtvaardigde reclamatie geaccepteerd wordt, betaalt de ondernemer de verzendkosten.

Als er een defect tijdens de garantieperiode ontstaat, heeft de consument recht op het herstel van het gebrek. Indien het niet mogelijk is om het gebrek te herstellen, vervangt de ondernemer dit defecte product door een nieuw, of na overleg – door een ander type product, waarbij het tot nabetaling of terugbetaling van het prijsverschil komt.


De garantie dekt geen schade veroorzaakt door:

- gewone of overmatige mechanische slijtage

- het vuilmaken van producten of hun onderdelen

- het gebruik van producten in omstandigheden, die vanwege temperatuur, stof, vochtigheid, chemische en andere invloeden van de omgeving voor het gebruik niet geschikt zijn

- invloeden van de buitenomgeving, bijv. het weer

- de manipulatie met het product door een onbevoegde persoon (amateurreparaties of bewerkingen)

- een mechanische beschadiging- verscheurde, doorgesneden, door warmte beschadigde producten, door onzorgvuldige en slechte behandeling met producten, opzettelijk krassen in producten e.d.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door natuurrampen en ook geen gebreken die als gevolg van geweld, weeromstandigheden of van het gebruik onder extreme en ongewone omstandigheden zijn.

Indien de reclamatie niet geaccepteerd wordt, krijgt de consument het product terug met de uitleg van het besluit.

De reclamatie wordt zo snel mogelijk door de ondernemer beoordeeld, maximaal binnen 30 dagen vanaf de datum, waarop de consument de reclamatie heeft aangekondigd. Na het accepteren van een gerechtvaardigde reclamatie wordt de garantieperiode verlengd. Indien een defect product in de wettelijke garantieperiode door een nieuw product is vervangen, begint de garantieperiode opnieuw vanaf de datum van acceptatie van de reclamatie.
De ondernemer informeert de consument over de acceptatie van de reclamatie via telefoon, SMS, of e-mail en stuurt producten voor eigen kosten naar het adres van de consument.

Bescherming persoonsgegevens

De provider van de webwinkel www.takoy.nl verbindt zich, dat persoonsgegevens, die de consument in het bestelformulier ter beschikking stelt, zonder toestemming van de klant niet aan derde personen zullen worden gegeven. De gegevens zullen ook niet voor commerciële advertenties worden gebruikt, die niet met de reclame van deze webwinkel samenhangt. De provider zal te allen tijde de wens van de consument honoreren om zijn/haar persoonsgegevens uit de database te verwijderen.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gewassen, geknipte of anderszins bewerkte stoffen kunnen niet zonder opgave van redenen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.


Adres:

GOTANA, s.r.o.
Nedanovce 301
958 43 Nedanovce
Slowakije

EU VAT: SK2023308738
KVK nummer: 46279491