Artikel I

Algemene bepalingen

Verwerkingsverantwoordelijke: GOTANA, s.r.o., Nedanovce 301, 95843 Nedanovce, Slovakia

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: postadres GOTANA, s.r.o., Duklianska 1379/19 , 085 01 Bardejov, Slovakia of mailadres gotanasro@gmail.com

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). De verwerkingsverantwoordelijke heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt geen functionaris.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie.
„Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïden­tificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Artikel II

De verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond voor de verwerking, categories van de betrokennen, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, de ontvangers van persoonsgegevens.

De verdere ontvangers van uw persoonsgegevens zijn: Reckon s.r.o. (facturatie data verwerking), GLS GROUP s.r.o. (koeriersdienst), Slovenská pošta (koeriersdienst), Websupport (server dienst).

Bij de verstrekking van persoonsgegevens die een wettelijke of contractuele verplichting zijn, is de betrokkene verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. De verstrekking van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de bestelling te verwerken.

Artikel III

Rechten van de betrokkene

Rechten van de betrokkene zijn gedefinieerd in GDPR Hoofdstuk III.

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoek en om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: +421 (0)2/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Indien de persoonsgegevens bewerkt worden op basis van een schriftelijke toestemming, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Heeft u meer informatie nodig over de bescherming van persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten als de betrokkene, neemt u contact met ons.

Deze voorwaarden treden in werking op 11 mei 2018.